Kansainvälinen hallituksista riippumaton tiedejärjestö ICSU (International Council for Science) on analysoinut YK:n asettamien, vuoteen 2030 ulottuvien kestävän kehityksen tavoitteiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Tavoitteiden välisen riippuvuuden tutkiminen poliittisen päätöksenteon tueksi on tärkeää, jottei työ yhden tavoitteen edistämiseksi haittaa toisen tavoitteen saavuttamista ja jotta tavoitteiden välisistä positiivisista yhteisvaikutuksista saataisiin näyttöön perustuvaa tietoa.

YK:n jäsenmaita sitovat kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Päätavoitteita on 17 ja näihin liittyviä alatavoitteita 169. ICSU tarkasteli erityisesti neljää seuraavaa päätavoitetta suhteessa muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin: ”ei nälkää”, ”terveyttä ja hyvinvointia”, ”edullista ja puhdasta energiaa” ja ”vedenalainen elämä”. Tavoitteiden keskinäistä suhdetta kuvattiin asteikolla, joka kuvasti jatkumoa ylittämättömästä ristiriidasta toistensa täydelliseen tukemiseen.

ICSU julkaisi analyysien tulokset raportissa A Guide to SDG Interactions: from Science to Implementation, jonka keskeisiä huomioita ovat:

• Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa, minkä vuoksi tavoitteita on tarkasteltava jakamattomana kokonaisuutena.

• Tavoitteiden välillä ei ole ylittämättömiä ristiriitoja, mutta niiden tavoittelu vaatii tasapainottamista. Ilman huolellista suunnittelua yhteen tavoitteeseen pyrkiminen saattaa johtaa muiden tavoitteiden vaarantumiseen. Esimerkiksi ruoantuotanto ja bioenergian tuotanto kilpailevat usein samoista maa- ja vesialueista, ja sekä ruoantuotanto että bioenergian tuotanto saattavat vaarantaa maaekosysteemien monimuotoisuuden.

• Raportissa tarkasteltiin yhteensä 316 vuorovaikutusta eri tavoitteiden välillä. 238:ssa tapauksessa tavoitteiden välinen suhde oli positiivinen, 66:ssa negatiivinen ja 12:ssa vuorovaikutus oli neutraali.

Raportin voi ladata täältä.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on ICSU:n suomalainen jäsen.