COVID-19-viruksen torjunta edellyttää maailmanlaajuista yhteistyötä ja tutkittuun tietoon perustuvia koordinoituja toimia, tiedeakatemioiden globaali yhteistyöjärjestö InterAcademy Partnership (IAP) linjaa. Tiedeyhteisön tulee kehittää yhteistyötä yhteiskunnallisten tahojen kanssa ja varmistaa, että ajantasainen tieto ja asiantuntemus päätyy terveydenhuollon ja päättäjien käyttöön. Kansainvälisen yhteistyön hyöty on todettu aikaisemminkin epidemioiden – kuten HIV:n, SARS:n, ebolan ja lintuinfluenssan – hoidossa ja taltuttamisessa. COVID-19-pandemian leviämisen estäminen ja haittojen lieventäminen edellyttää virheistä oppimista, IAP muistuttaa.

Johtamisen merkitys koronapandemian hillitsemisessä korostuu. On entistä tärkeämpää, että valtiollisten tms. tahojen johto käyttää tutkittua tietoa päätöksenteon pohjana. Näin ollen on välttämätöntä, että tietoa onnistuneista ja epäonnistuneista toimista välitetään avoimesti ja että materiaalisia ja ei-materiaalisia resursseja jaetaan avoimesti valtioiden välillä. Em. toiminnan tulee olla koordinoitua, ja sen tulee tapahtua solidaarisuuden hengessä, ilman salaliittoteorioita tai eri alueiden tai kansojen stigmatisointia koskien viruksen leviämistä.

Puutteet kansainvälisessä yhteistyössä sattuvat kipeimmin niihin maihin, joiden terveydenhuoltojärjestelmä on jo valmiiksi haavoittuvainen. COVID-19-viruksen vaikutukset matalan tulotason maissa voivat olla dramaattisesti vakavampia kuin korkean tulotason maissa, joissa on tehokas terveydenhuoltojärjestelmä. Vaikka Maailman terveysjärjestö WHO:lla on strategia COVID-19-virusta koskevan asiantuntemuksen hyödyntämiseksi, paljon on tehtävissä sen suhteen, kuinka nopeasti muuttuva ja lisääntyvä informaatio saadaan välitetyksi, ja kuinka nopeasti onnistuneita toimia voidaan ottaa käyttöön heikommin pärjäävillä alueilla. WHO:n tulee käyttää painokkaammin valtaansa sen varmistamiseksi, että diagnostiikka, hoitomuodot ja mahdolliset rokotteet ovat käytettävissä oikeudenmukaisella tavalla maailmanlaajuisesti. Tiedeyhteisön tulee tehdä yhteistyötä WHO:n kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

IAP suosittelee seuraavia toimia COVID-19-viruksen haittojen minimoimiseksi:

  1. Kaikkien maiden tulee sitoutua estämään viruksen leviämistä kokonaisvaltaisesti

Valtioiden terveydenhuollon johdon ja hallitusten tulee tehdä tiivistä yhteistyötä pandemian vaikutusten hidastamiseksi/lieventämiseksi ja tähän tulee olla olemassa globaalin tason strategia. IAP kannustaa uudenlaisiin yhteistyöaloitteisiin tiedeinstituutioiden ja muiden tahojen välillä. Asiantuntemusta ja resursseja tulee jakaa koskien uhkan biologisia, lääketieteellisiä sekä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia; sen tunnistamiseksi, missä kohden tieto on riittämätöntä tai siinä on aukkoja; uusien diagnostisten välineiden ja testauksen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi, sekä uusien hoitomuotojen tunnistamiseksi. Rokotteiden valmistamisen ja käyttöönoton edellytyksiä tulee edistää. Lisäksi tulee järjestää systemaattinen seuranta toimenpiteiden onnistumiselle. Tavoitteiden noudattaminen edellyttää vahvaa sitoutumista, eikä tilaa kansallisen tms. tason kilpailu- ja kaupallistamispyrkimyksille ole. COVID-19 ei tunne alueellisia tai ideologisia rajoja.

  1. Koordinoitu viestintä tutkitun tiedon välittämiseksi on välttämätöntä julkisen terveydenhuollon toimintavalmiudelle

Tieteelliseen tietoon perustuva aktiivinen neuvonanto on COVID-19-viruksen haittavaikutusten torjunnassa erittäin tärkeää. Väärän, ennakkoluuloihin tai mielipiteisiin perustuvan tiedon ei tule antaa horjuttaa toimenpiteitä pandemian hillitsemiseksi. Tiedeyhteisö pystyy ja sen tulee osoittaa solidaarisuutta ihmiskunnalle puolustaessaan vastuullisen, läpinäkyvän ja ajantasaisen tiedon välittämistä. Tiedeyhteisöltä tulee myös odottaa kannanottoja siitä, kuinka torjua esim. pandemiaan liittyviä muita ilmiötä, kuten ahdistusta ja syrjintää, tai kuinka sitouttaa yhteisöjä noudattamaan terveydenhuollon suosituksia. Tiedeyhteisön ja toimittajien/median välistä vuorovaikutusta on kehitettävä. Myös talouden elpymiseen tähtääviä toimia tulee suunnitella ja toteuttaa.

  1. Tukea tulee tarjota erityisesti maille, joiden terveydenhuoltojärjestelmässä on puutteita

InterAcademy Partnership – jonka jäsenistöön kuuluu yli 140 tiedeakatemiaa, mukaan lukien teknillisten tieteiden ja lääketieteen alan akatemiat sekä nuorten tiedeakatemiat – kannustaa kansallisia tiedeakatemioita ja tiedeyhteisöjä innovatiivisiin ja konkreettisiin toimiin, ja on valmis jakamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä verkostonsa avulla. IAP on valmiustilassa työskentelemään yhteistyössä WHO:n ja muiden globaalien sekä alueellisten toimijoiden kanssa varmistaakseen sen, että parasta mahdollista tietoa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla COVID-19-viruksen haittavaikutusten lieventämiseksi.

Lue IAP:n ohjausryhmän jäsenten allekirjoittama alkuperäinen julkilausuma ja sitä koskeva saateteksti täältä.

InterAcademy Partnership IAP on tiedeakatemiaoiden maailmanlaajuinen kattojärjestö. Suomen Tiedeakatemiat (CoFA) on IAP:n kansallinen jäsen.