Tiedeakatemioiden rooli on vahvistunut nopeasti, ja tiedeakatemioille on asetettu paljon uusia tehtäviä sekä maailmanlaajuisesti, että erityisesti Euroopassa. Näiden hoitaminen edellyttää nopeaa reagointia. Erityisesti teknillisten tiedeakatemioiden rooli on kasvanut kansainvälisissä yhteyksissä. On odotettavissa, että teknillisten tieteiden ja elinkeinoelämän merkitys tulee edelleen vahvistumaan osana Euroopan Unionin ja maailmanlaajuisten organisaatioiden kehitystä.

Tiedeakatemioiden yhteistyön tausta

Neljä suomalaista tiedeakatemiaa, Suomen Tiedeseura, Suomalainen Tiedeakatemia, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ja Teknillisten tieteiden Akatemia muodostivat syksyllä 2017 tehdyn sopimuksen perusteella 1. tammikuuta 2018 toimintansa aloittaneen yhteistyöorganisaation Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies CoFA).

Kansainvälisissä tieteen kattojärjestöissä kansallista tasoa edustaa poikkeuksetta yksi organisaatio, tavallisesti tiedeakatemia tai näiden muodostama yhteenliittymä. Suomen Tiedeakatemiat jatkaa Tiedeakatemiain neuvottelukunnan TANK työtä maamme kansainvälisten tiedesuhteiden hoitajana. Uusi organisaatio on kuitenkin nyt selkeämmin kirjoitettu toimivaltaiseksi, neljän tasa-arvoisen tiedeakatemian muodostamaksi kokonaisuudeksi.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta TANK perustettiin 1970-luvulla yleistiedeakatemioiden kansalliseksi edustajaksi. Teknillisten tiedeakatemioiden yhteistoimintaorganisaatio FACTE perustettiin vastaavasti 1980-luvulla edustamaan Suomea teknillisten tiedeakatemioiden maailmanlaajuisissa organisaatioissa. FACTEn seuraaja Tekniikan akatemiasäätiö TAF hoiti tätä tehtävää vuoteen 2018 saakka. Tiedeakatemiain neuvottelukunta rahoitti pitkään TAFin edustuksellista toimintaa ulkomailla. Sekä TANKin että TAFin edustukset ovat nyt siirtyneet Suomen Tiedeakatemiain hoidettavaksi.

Aiemmin Tiedeakatemiain neuvottelukunta kuului osaksi Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan yhteisöä, ja TANK nautti tätä kautta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionapua. Uusien järjestelyjen jälkeen Suomen Tiedeakatemiat keskustelee suoraan OKM:n kanssa budjetistaan ja toimintasuunnitelmastaan. Taloushallintonsa puolesta Suomen Tiedeakatemiat on osa Suomalaisen Tiedeakatemian organisaatiota

Suomen Tiedeakatemiain organisaatio

Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmän muodostavat neljän tiedeakatemian esimiehet. Lisäksi kokouksiin osallistuvat puheoikeudella tiedeakatemioiden pysyvät sihteerit. Johtoryhmä päättää Suomen Tiedeakatemiain strategisista linjauksista, toimintasuunnitelmasta ja tärkeimmistä nimityksistä, sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia. Johtoryhmän puheenjohtaja on Jarl-Thure Eriksson (STV).

Suomen tiedeakatemiain kansainvälisistä asioista vastaa kansainvälisten asioiden toimikunta KAT. Kansainvälisten asioiden toimikunnan puheenjohtaja on Anna Mauranen (STA).

Suomen Tiedeakatemiain sihteeristön muodostavat akatemiasihteeri ja tiedesihteeri.

Teknillisten tiedeakatemioiden rooli kansainvälisissä yhteyksissä

Euroopan Unionin muodostuminen 1990-luvun alussa loi tarpeen eurooppalaisten tieteellisten yhteistyöjärjestöjen kokoamiselle. Tieteellisen tutkimukseen perustuvan tiedon merkitys ja käyttö poliittisen päätöksenteon perustana on vahvistunut jatkuvasti. Suomen etuna on näkyvyyden ja toimintavalmiuden säilyttäminen tarkoitusta varten muodostetuissa organisaatioissa ja näiden työryhmissä.

Euroopan komission linjausten mukaan juuri tiedeakatemiat ovat tässä yhteydessä käytetty linkki, koska tiedeakatemiat ovat taloudellista ja poliittisista elimistä riippumattomia asiantuntijaorganisaatioita.

The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering Euro-CASE perustettiin vuonna 1992 Ranskan aloitteesta. Suomi on ollut vahvasti mukana Euro-Casen toiminnassa sen alusta alkaen.

The European Academies’ Science Advisory Council EASAC on vuonna 2001 Ruotsissa perustettu EU:n jäsenvaltioiden tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, jossa Suomella on ollut vahva edustus sekä valtuustossa, että johtokunnassa. EASAC on yksi neljästä InterAcademy Partnership -organisaation alaisista alueorganisaatioista. IAP on puolestaan maailmanlaajuinen, 138 tieteen, tekniikan ja lääketieteen akatemian muodostama kattojärjestö.

Euroopan komissiossa rakennettiin Jean-Claude Junckerin puheenjohtajakauden alussa 2015 EC Science Advisory Mechanism SAM, jonka ytimessä on seitsemän tieteellisen asiantuntijan muodostama High Level Group HLG. Samana vuonna viisi eurooppalaista tiedeorganisaatiota Academia Europaea, All European Academies ALLEA, EASAC, The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering Euro-CASE ja Federation of European Academies of Medicine FEAM perustivat konsortion, jonka tarkoituksena on aktiivisesti osallistua eurooppalaiseen tieteelliseen neuvonantoprosessiin. Keväällä 2016 konsortio haki Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitusta tieteellisen neuvonannon organisointiin Science Advice for Policy by the European Academies SAPEA -projektina. SAPEAn toiminta käynnistyi konkreettisesti syksyllä 2017.

2000-luvulla vahvasti esiin nousseiden tietotekniikkaa lähellä olevien tutkimuskysymysten järjestämiseksi on muodostettu useita kansainvälisiä organisaatioita. Tutkimusdata-asioissa on kolme keskeistä maailmanlaajuista järjestöä: ICSU Committee on Data for Science and Technology CODATA, World Data System ICSU-WDS ja Research Data Alliance RDA. Näistä Suomen Tiedeakatemiat on ollut CODATA:n jäsen vuodesta 2013 lähtien. Kahden jälkimmäisen jäseninä ei ole CoFAn kaltaisia organisaatiota vaan datakeskuksia (WDS) ja yksityishenkilöitä sekä muita organisaatiojäseniä (RDA). Data-asiain kansalliskomitea seuraa kuitenkin aktiivisesti toimintaa kaikissa kolmessa datajärjestössä.

Yhdysvaltojen National Academy of Engineering NAE perusti Council of Academies of Engineering and Technological Sciences CAETSin. CAETSin ensimmäinen kokous pidettiin 1985. Suomi liittyi mukaan CAETSin täysjäseneksi 1989. CAETSiin liittymistä varten perustettiin Suomen teknillistieteellisten akatemioiden valtuuskunta FACTE vuonna 1988. FACTE lakkautettiin 2002, jolloin korvaavaksi organisaatioksi perustettiin Tekniikan akatemiasäätiö TAF. TAF on ollut Suomen edustaja sekä CAETSissa että Euro-CASEssa vuoteen 2018 saakka.

Tiedeakatemioiden ja TAFin suhde 2020-luvulla

Suomessa toimii useita teknillisten tieteiden alan ja insinöörialojen järjestöjä, joiden työnjakoa ja roolia selkiytetään vuoden 2018 ja 2019 kuluessa. On selvää, että kaikkien järjestöjen toimintaa ja aktiivisuutta tarvitaan Suomen toimintaedellytysten turvaamiseksi kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen kansallisten tiedeorganisaatioiden on kyettävä vastaamaan sekä maailmanlaajuisten että Euroopan tiedeorganisaatioille asettamiin haasteisiin. Tässä yhteydessä Tekniikan akatemiasäätiö pyrkii keskittämään toimintaansa erityisesti Millennium-palkinnon yhteydessä syntyviin tehtäviin ja Suomen edustamiseen tunnetuimman tekniikan kansainvälisen palkinnon jakajana. Teknilliset tiedeakatemiat STV ja TTA puolestaan suuntaavat toimintansa selkeämmin perinteisten tiedeakatemioiden toimintaan kansainvälisissä yhteyksissä. Tässä STV ja TTA toimivat osana neljän suomalaisen tiedeakatemian yhteistoimintaverkostoa.

Suomen Tiedeakatemioiden tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös tiedeakatemioiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen kotimaassa ja se vastaa myös tutkittuun tietoon perustuvan tiedeneuvonnan kehittämisestä valtionhallinnon yhteydessä.

Panu Nykänen
TTAn pääsihteeri
Suomen Tiedeakatemiain vt. akatemiasihteeri