Suomen Akatemia ja Tiedeakatemiain neuvottelukunta käynnistävät yhteisen mentorointiohjelman tutkijoille elokuussa 2017. Ensimmäisen akatemiahankerahoituksensa saaneille tutkijoille avattava mentorointiohjelma tarjoaa tukea tutkijan kasvuun ja kehittymiseen itsenäisenä tutkijana. Mentoreina eli ammatillista tukea antavina osapuolina toimivat kokeneet tutkijat, jotka tiedeakatemiat valitsevat keskuudestaan.

Mentorointiohjelma on uusi palvelu tutkijoille, jotka johtavat ensimmäistä laajempaa tutkimushankettaan. Se antaa mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa osaamista ja urakehitystä kokeneempien tutkijoiden tuella.

”Nyt käynnistettävä mentorointiohjelma perustuu molempien organisaatioiden vahvuuksiin: Suomen Akatemian kykyyn tunnistaa tiukan kansainvälisen arvioinnin pohjalta lupaavimmat tutkijat ja tiedeakatemioiden jäsenten laajaan kokemukseen ja näkemykseen tutkijan ammatista, siinä kehittymisestä ja työn haasteista. Uskon, että näin voimme yhdessä parhaiten tukea tutkijan kehittymistä vaativassa työssään”, sanoo ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta.

”Mentoreina toimiville senioritutkijoille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tutustua menestyksekkäisiin, eri tieteenaloja edustaviin nuoremman sukupolven tutkijoihin. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet pääsevät kasvattamaan verkostojaan ja tekemään yhteisiä oivalluksia tutkijana toimimisesta”, sanoo Olavi Nevanlinna Tiedeakatemiain neuvottelukunnasta.

Suomen Akatemia on yhteydessä hakukelpoisiin tutkijoihin henkilökohtaisesti ja mentorointiohjelmaan voi hakea elokuusta alkaen. Tiedeakatemiain neuvottelukunta vastaa mentorien rekrytoinnista ja kouluttamisesta, ottaa vastaan tutkijoiden eli aktorien ilmoittautumiset ja vastaa sopivien aktori-mentoriparien muodostamisesta. Ohjelman aloitusseminaari pidetään loppuvuoden 2017 aikana. Mentorointiohjelma kestää vuoteen 2019 asti, jolloin myös sen toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan.

Lisätietoja:

Hannele Lahtinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia, p. 0295 33 5055
Päivi Tikka, pääsihteeri, Tiedeakatemiain neuvottelukunta, p. 044 325 42 14

 

Suomen Akatemia myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen, tutkijankoulutukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen avoimen haun ja kilpailullisen menettelyn kautta. Suomen Akatemia tekee monipuolista tiedepoliittista yhteistyötä muiden tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa. 

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on neljän Suomessa toimivan tiedeakatemian yhteistyöelin. Neuvottelukunta toimii kansainvälisissä tiedejärjestöissä tutkimuksen teon edellytysten ja tieteen vaikuttavuuden edistämiseksi ja rohkaisee uransa alkuvaiheissa olevia tutkijoita mukaan tiedejärjestötyöhön.

 

 

Finlands Akademi och vetenskapsakademierna lanserar ett mentorprogram för forskare

Finlands Akademi och Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland har beslutat att börja med ett gemensamt mentorprogram för forskare. Programmet ska starta i augusti 2017. Akademins och vetenskapsakademiernas gemensamma mentorprogram riktas till de forskare som fått sitt första akademiprojektsbidrag från Akademin. Målet med programmet är att förbättra forskarnas förutsättningar att växa och bli mer självständiga som forskare. Mentorerna väljs av vetenskapsakademierna och de är erfarna forskare som erbjuder yrkesmässigt stöd.

Mentorprogrammet är en ny tjänst för sådana forskare som leder sitt första stora forskningsprojekt. Med stöd och hjälp från erfarna mentorer ska forskarna få en möjlighet att utveckla och stärka sin kunskapsbas och främja sin karriärutveckling.

”Det gemensamma mentorprogrammet bygger på bägge organisationernas starka sidor: på Akademins förmåga att genom internationell kollegial bedömning identifiera de mest lovande forskarna och på vetenskapsakademiernas medlemmars omfattande erfarenhet och uppfattning av forskaryrket, dess utveckling och därtill hörande utmaningar. Jag är övertygad om att vi genom samarbete kan bäst stödja forskarnas yrkesmässiga utveckling”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

”För de seniorforskare som väljs till mentorer ger programmet en möjlighet att bli bekant med den nya generationens framgångsrika vetenskapsidkare inom ett flertal olika vetenskapsgrenar. Siktet är inställt på att både mentor och adept ska få ut något ur programmet; de kan utveckla sina nätverk och få nya insikter om hur det är att vara forskare”, säger Olavi Nevanlinna, ordförande för Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland.

Finlands Akademi kontaktar de behöriga kandidaterna personligen. Ansökan till mentorprogrammet kan lämnas in från början av augusti. Delegationen för vetenskapsakademierna svarar för rekryteringen och utbildningen av mentorerna, tar emot forskarnas ansökningar och bildar lämpliga par av mentorer och adepter. Ett inledande seminarium för programmet ordnas i slutet av året. Mentorprogrammet pågår fram till år 2019 och dess genomförande och inverkan bedöms efter att det har slutförts.

Mer information

ledande vetenskapsrådgivare Hannele Lahtinen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 055
generalsekreterare Päivi Tikka, Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland, tfn 044 325 4214


Finlands Akademi beviljar finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och förbättring av forskningsförutsättningar på basis av öppen konkurrens. Akademin bedriver ett mångsidigt forskningspolitiskt samarbete med andra aktörer inom Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Delegationen representerar vetenskapsakademierna i internationella vetenskapsorganisationer för att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamhet och främja vetenskapens inflytande samt uppmuntrar unga forskare att delta i vetenskapliga organisationers arbete.