Maaperällä on keskeinen osa ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä ravinteikkaan ruokavalion, maa- ja metsätalouselinkeinojen ja biodiversiteetin turvaamisessa. Huolimatta maaperän oleellisesta merkityksestä yhteiskunnalle ja luonnon ekosysteemeille, asia on poistettu EU:n toimenpidelistaukselta. Ei ole kuitenkaan myöhäistä turvata Euroopan maaperää ja osallistua maailmanlaajuisen maaperän ja sen toimintojen heikkenemisen pysäyttämiseen, todetaan EASACin tuoreessa raportissa.

Raportissa “Opportunities for soil sustainability in Europe” EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) muistuttaa, että päätöksentekijöiden on tehtävä kaikkensa suojatakseen Euroopan maaperä ja varmistaakseen sen toimintojen kestävyys. Euroopalta puuttuu edelleen barometri maaperän kestävyydelle ja kansallisten seurantamenetelmien yhdenmukaistamiselle.

Keskeiset aiheet EASACin raportissa ovat ilmastomuutos, metsä- ja peltomaaperän häviäminen, biodiversiteetti, biopolttoaineet ja EU:n yhteinen maatalouspolitiikka.

Ilmastonmuutos

Maaperä sitoo kahdesta kolmeen kertaa niin paljon hiiltä kuin ilmakehä. EASAC tukee 4 per mille -aloitetta, jonka on tarkoitus lisätä maaperän hiilivarastoa. Lisäksi EASAC varoittaa, että jatkuva turpeen kestämätön käyttö ja kosteikkojen kuivattaminen vähentävät maaperän hiilivarastoa. Myös peltoalojen raskas muokkaus kiihdyttää maan hiilivaraston vähenemistä.

Metsän ja maaperän häviäminen

EASAC on huolissaan metsien häviämisestä EU:n ulkopuolella. EU:ssa viljelysmaata suljetaan rakentamisella, jolloin paine maataloustuotteiden tuontiin kasvaa ja maataloustuottajat EU:n ulkopuolella kasvattavat viljelypinta-alaa metsien kustannuksella. Asuntosuunnittelussa sekä infrastruktuurin ja kaivostoiminnan suunnittelussa tulee arvioida tarkasti toiminnan aiheuttamat haitat maaperän ruoantuotantokapasiteetille ja muille ekosysteemipalveluille.

Biodiversiteetti

Biodiversiteettiä maanpinnan yläpuolella on suojeltu EU:n elinympäristödirektiivin ja Natura 2000 -verkoston avulla. Maanpinnan yläpuolella tavattavat eliöt ovat kuitenkin riippuvaisia maaperästä niiden alla. Kourallinen maata sisältää tuhansia eliölajeja. Tämän vuoksi biodiversiteettialoitteiden tulisi pitää sisällään myös maaperän suojelu.

Biopolttoaineet

Biopolttoainepolitiikka aiheuttaa eroosiota lisäävien lajikkeiden viljelyn lisääntymistä. Toisaalta oikeilla biopolttoaineeksi sopivilla viljelykasveilla maaperän suojelua voitaisiin tehostaa. On tärkeää, että biopolttoainepolitiikassa tulisi huomioida myös maaperän suojelu.

Terveys

EASAC esittää huolensa ihmisten ja eläinten antibioottien käytön vaikutuksesta maaperään, maaperän mahdollisesta antibioottiresistanssista ja maaperän kyvystä rajoittaa ihmisten, eläinten ja kasvien taudinaiheuttajia. Maaperän ja viljelyskasvien jalostuksen välisestä suhteesta on myös saatava lisää tietoa runsastuottoisten viljelyskasvien ravinnesisällön laskun ehkäisemiseksi.

Yhteinen maatalouspolitiikka

Lyhyen aikavälin taloudelliset paineet saattavat olla ristiriidassa pitkän aikavälin maaperän kestävyyden kanssa. Maaperän parantamiseksi tarvitaan täsmällisiä tavoitteita seuraavaan yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmaan.

Lataa koko raportti täältä.

 

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon. Suomen Tiedeakatemiat (CoFa) on EASACin suomalainen jäsen.

Tiedustelut koskien raporttia:

Professori Heikki Setälä (EASACin Soils at Risk -työryhmä): heikki.setala@helsinki.fi

Dos. Panu Nykänen (CoFA); p. +358 40 548 33 07, panu.nykanen@academies.fi