Yhteistyö kansainvälisten tiedejärjestöjen kanssa kuuluu Suomen Tiedeakatemiain keskeisiin tehtäviin. Edustamalla Suomea kansainvälisessä järjestöissä Suomen Tiedeakatemiat palvelee yhdistäjänä ja välittäjänä kotimaisen ja maailmanlaajuisen tiedeyhteisön välillä.

Kansainväliset yhteistyöjärjestöt avaavat jäsenilleen laajapohjaisen akateemisen ja tiedepoliittisen keskusteluyhteisön. Jäsenyydet antavat monenlaisia vaikuttamisväyliä sekä tieteen aseman edistämiseksi että tiedeyhteisön näkemysten ja suositusten välittämiseksi kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon.

ALLEA

ALLEA (ALL European Academies) on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin.  ALLEA edistää tiedonvaihtoa akatemioiden välillä ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun. Euroopan unionin tutkimuspoliittisen päätöksenteon seuraaminen on yksi ALLEAn painopistealueista, mutta organisaatio tarjoaa EU-maita laajemman keskustelufoorumin kaikille eurooppalaisille tiedeakatemioille.

CAETS

CAETS (The International Council of Academies of Engineering and Technical Sciences) on insinööri- ja teknillistieteellisten akatemioiden maailmanlaajuinen yhteistyöfoorumi. CAETS tarjoaa puolueetonta teknillisten kysymysten asiantuntemusta yhteiskunnallisille tahoille ja tukee toimialansa yleistä kehitystä kestävän talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

EASAC

European Academies Science Advisory Council (EASAC) on Euroopan unionin jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, joka välittää tuoretta tutkimukseen perustuvaa tietoa EU:n päätöksentekoelimiin. EASAC pyrkii myös parantamaan tutkijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. EASACin keskeisiin toimintamuotoihin kuuluu tutkimukseen perustuvien raporttien ja suositusten julkaiseminen erityisesti energiakysymysten, biotieteiden ja ympäristötieteiden aloilta. Suomen Tiedeakatemiat välittää aktiivisesti tietoa EASACin toiminnasta ja raporteista kotimaisille päättäjille niin eduskunnassa kuin Euroopan parlamentissa.

EURO-CASE

The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering (Euro-CASE) toimii eurooppalaisten insinööritieteiden akatemioiden pysyvänä yhteistyöfoorumina. Euro-CASE tukee eurooppalaisten instituutioiden, teollisuuden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua.

ISC

Kansainvälinen tiedeneuvosto ISC (International Science Council) on hallituksista riippumaton järjestö, jonka jäsenistöön kuuluu sekä kansallisia tiedeorganisaatioita että kansainvälisiä tieteellisiä unioneja. ISC tarjoaa jäsenilleen tiedepoliittisen keskustelufoorumin sekä suunnittelee ja koordinoi laajoja poikkitieteellisiä tutkimusohjelmia. ISC syntyi vuonna 2018 luonnontieteiden keskusjärjestö ICSU:n ja yhteiskuntatieteiden keskusjärjestö ISSC:n yhdistyttyä.

Suomen Tiedeakatemiat toimii kansallisena jäsenorganisaationa, joka koordinoi suomalaisia suhteita ISC:hen. Suomen Tiedeakatemiain tukemat kansalliskomiteat puolestaan toimivat tieteenalakohtaisina vastuutahoina ja hoitavat yhteyksiä tieteellisiin unioneihin.

CODATA on monitieteinen ISC:n alainen tieteellinen komitea, jonka työalaa ovat tieteen data-asiat (laatu, luotettavuus, saatavuus, hallinnointi). Suomen Tiedeakatemiat toimii kansallisena jäsenorganisaationa CODATAssa ja Suomen Tiedeakatemiain alaisuudessa toimii Data-asiain kansalliskomitea.

THE INTERACADEMY PARTNERSHIP

InterAcademy Partnership on kolmen maailmanlaajuisen tiedeakatemioiden yhteistyöverkoston sateenvarjo-organisaatio. Sateenvarjo-organisaatio koostuu seuraavista kolmesta yhteistyöverkostosta:

IAP for Research

IAP for Research (ent. InterAcademy Council IAC) toimii neuvoa-antavana elimenä kansallisille hallituksille ja kansainvälisille poliittis-taloudellisille organisaatioille. IAP for Researchin raportit ja suositukset käsittelevät aikamme keskeisiä tieteellisiä, teknologisia ja terveyteen liittyviä haasteita. Verkoston jäsenistö muodostuu toisaalta kansallisista tiedeakatemioista ja toisaalta tiedeakatemioiden muista yhteistyöjärjestöistä.

IAP for Science

IAP for Science (ent. The Global Network of Science Academies IAP) on maailmanlaajuinen tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio. IAP for Science:n toimintamuotoja ovat mm. tieteelliset ohjelmat ja aloitteet sekä tutkimustietoon perustuvat lausunnot yhteiskunnallisista kysymyksistä. Lisäksi tuetaan nuorille tutkijoille suunnattua toimintaa sekä tiedeakatemioiden perustamista maihin, joista akatemiajärjestelmä vielä puuttuu.

IAP for Health

IAP for Health (ent. InterAcademy Medical Panel IAMP) toimii tiedeakatemioiden kansainvälisenä yhteistyöjärjestönä lääketieteen alalla. Järjestön tavoitteena on mm. edistää näyttöön perustuvien suositusten laatimista terveys- ja tiedepolitiikan tueksi. IAP for Health myös koordinoi tieteellisiä ohjelmia ja antaa tutkimustietoon pohjautuvia lausuntoja.

Lue lisää InterAcademy Partnershipin ja tiedeakatemioiden roolista tieteellisessä neuvonannossa ja tiedediplomatiassa tästä linkistä.

UAI

UAI (Union Académique Internationale) on globaali organisaatio, joka tukee jäsenakatemioidensa välistä tutkimus- ja julkaisuyhteistyötä humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. UAI koordinoi ja rahoittaa pitkäkestoisia kansainvälisiä projekteja, kuten korpus-, sanakirja-, ja tietosanakirjahankkeita. Vuonna 1919 perustettu UAI kuuluu ensimmäisiin kansainvälisiin tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatioihin.

UNESCO

Suomen Tiedeakatemiat tekee monipuolista yhteistyötä Unescon eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön kanssa. Suomen Tiedeakatemiat vastaa Unescon tiedeohjelmien kansallisen koordinaatioryhmän sihteeristötehtävistä ja pyrkii siten vahvistamaan tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta Unescon työssä. Suomen Tiedeakatemiat toimii myös Unescon perustiedeohjelma IBSP:n sekä yhteiskuntatieteiden ohjelma MOST:in kansallisena vastuutahona. Akatemiasihteeri on lisäksi Suomen Unesco-toimikunnan jäsen kaudella 2015-2018.

THE HUMAN RIGHTS NETWORK

The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies on tiedeakatemioiden ja tieteellisten seurojen kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka edistää tieteentekijöiden ihmisoikeuksia ja lisää tietoisuutta ihmisoikeusasioista tiedeyhteisön piirissä.

Suomen Tiedeakatemiain nimeämä ihmisoikeuskomitea hoitaa yhteyksiä verkostoon ja kirjoittaa aktiivisesti vetoomuksia ihmisoikeusloukkauksien kohteiksi joutuneiden tutkijoiden puolesta.

Suomen Tiedeakatemiain organisaatiokaavio. Johtoryhmä koostuu neljästä jäsenestä, yksi kustakin akatemiasta. Johtoryhmä nimittää Kansainvälisten asioiden toimikunnan ja Ihmisoikeuskomitean. Keskesimmät kumppaniorganisaatiot ovat All European Academies (ALLEA), European Academies' Science Advisory Council (EASAC), European Council of Applied Sciences Technologies and Engineering (Euro-CASE), The InterAcademy Partnership (IAP), Union Académique Internationale (UAI), International Human Rights Netwok, International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS), UNESCO ja International Science Council (ISC).