Aivotutkimuksen kansalliskomitea

Aivotutkimuksen kansalliskomitea toimii Suomen aivotutkimusseura ry:n yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.brsf.org

Kansainväliset kumppanit: FENS (Federation of European Neuroscience Societies)IBRO (International Brain Research Organization)

Avaruustutkimuksen kansalliskomitea

Suomen COSPARin kansalliskomitea on avaruustutkimuksen edistämiseen keskittyvä komitea. Komitea julkaisee säännöllisesti raportteja Suomessa tehtävästä avaruustutkimuksesta.

Yhteystiedot: http://www.cospar.fi

Kansainvälinen kumppani: Committee on Space Research COSPAR

Biologian kansalliskomitea

Suomen kansallinen IUBS-komitea toimii kattavasti biologian aloilla ja on mukana mm. integrated Climate Change Biology (iCCB) -ohjelmassa.

Yhteystiedot: Sihteeri Ulla Kaasalainen, s-posti: ukaasala@gmail.com

Kansainvälinen kumppani: IUBS (International Union of Biological Sciences)

Biotieteiden kansalliskomitea

Suomen kansallisen biotieteiden komitean toimialaan kuuluvat: biokemia, biofysiikka, mikrobiologia, kasvimolekyylibiologia, eläinfysiologia, virologia, ravitsemustiede, glykobiologia, peptidit sekä proteomiikka. Kansalliskomitea toimii Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniaen yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.biobio.org/Biobio_kattojarjestot.html

Kansainväliset kumppanit: IUMS (International Union of Microbiological Societies), IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology), FEBS (Federation of European Biochemical Societies), FEMS (Federation of European Microbiological Societies), IUPAB (International Union for Pure and Applied Biophysics)

Farmakologian kansalliskomitea

Suomen kansallinen farmakologian kansalliskomitea edistää farmakologiaan, lääketutkimukseen, lääkekehitykseen ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvää tutkimusta. Kansalliskomitea toimii Suomen farmakologiyhdistyksen yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.sfy.fi/tietoja.html

Kansainväliset kumppanit: IUPHAR (International Union of Basic and Clinical Pharmacology), EPHAR (Federation of European Pharmacological Societies)

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kansalliskomitea

Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kansalliskomitea toimialaa ovat fotogrammetria, kuvatulkinta ja kaukokartoitus. Kansalliskomitea toimii Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran (FKS) yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.fksry.fi

Kansainvälinen kumppani: ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)

Future Earth Suomi globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea

Future Earth Suomi ­ globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea edistää monitieteistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa globaalimuutostutkimusta. Kansalliskomitea luo vuoropuhelua eri tieteenalojen välille sekä tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan välille. Kansalliskomitea koordinoi globaalimuutostutkimuksen living lab -verkostoa, joka tuo yhteen tutkimuksen tuottajat ja hyödyntäjät suunnittelemaan yhdessä kestävän kehityksen tutkimushankkeita.

Tutustu Future Earth Suomen yvv-oppaseen saadaksesi vinkkejä tutkimuksen yhteissuunnitteluun.

Yhteystiedot: https://futureearthfinland.com/

Kansainvälinen kumppani: Future Earth

Fysiikan kansalliskomitea

Suomen kansallinen fysiikan komitea edustaa eri fysiikan aloja. Komitea toimii Suomen Fyysikkoseuran yhteydessä.

Yhteystiedot: https://www.fyysikkoseura.fi/language/fi/fyysikkoseurasta/iupap-fi/

Kansainvälinen kumppani: IUPAP (International Union for Pure and Applied Physics)

Fysiologian kansalliskomitea

Suomen kansallinen fysiologian komitea edistää ihmisen, eläinten, kasvien ja muiden eliöiden fysiologista tutkimusta. Fysiologia tutkii kaikkia eläviä organismeja ja tarkastelee niiden elämää evoluution, ympäristön, ekosysteemien tai esimerkiksi käyttäytymisen näkökulmista. Komitea toimii Suomen fysiologiyhdistyksen yhteydessä.

Yhteystiedot: http://sfy.yhdistysavain.fi

Kansainväliset kumppanit: FEPS (Federation of European Physiological Societies), IUPS (International Union of Physiological Sciences)

Geodeettis-geofysikaalinen kansalliskomitea

Geodeettis-geofysikaalisen kansallisen komitean alaan kuuluvat maapallon tutkimukseen keskittyvät fysikaaliset, kemialliset ja matemaattiset tieteenalat (esim. maanmittausoppi, tulivuoritutkimus, hydrologisten kiertojen tutkimus, ilmakehätutkimus, merentutkimus jne.). Komitea toimii Geofysiikan Seuran yhteydessä.

Yhteystiedot: https://geofysiikanseura.yhdistysavain.fi/kansalliskomiteat/geodeettis-geofysikaalinen-kansa/

Kansainväliset kumppanit: IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), SCOSTEP (Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics)

Geologian kansalliskomitea

Suomen kansallinen geologian komitean mielenkiinnon kohteina ovat kansainväliset alan standardit, geotieteiden koulutus, geotieteisiin liittyvä tiedeviestintä ja ympäristökatastrofien hallinta.

Yhteystiedot: http://www.geologia.fi/index.php/suomen-kansallinen-geologian-komitea-skgk/

Kansainvälinen kumppani: IUGS (International Union of Geological Sciences)

Historiatieteiden kansallinen komitea

Historiatieteiden kansallinen komitea toimii Suomen Historiallisen Seuran alla.

Komitea edustaa suomalaista historiantutkimusta historiantutkijoiden kansainvälisessä järjestössä CISH: Comité International des Sciences Historiques

Yhteystieto: shs@histseura.fi

Ilmastontutkimuksen kansalliskomitea

Suomen kansallisen WCRP-komitean alaa on ilmakehätutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, missä määrin ilmasto on ennustettavissa ja kuinka ihmisen toimet vaikuttavat siihen. Komitea toimii Geofysiikan seuran yhteydessä.

Yhteystiedot: https://geofysiikanseura.yhdistysavain.fi/kansalliskomiteat/wcrp-kansalliskomitea/

Kansainvälinen kumppani: WCRP (World Climate Research Programme)

Immunologian kansalliskomitea

Suomen kansallisen immunologian komitean alaa on immuunijärjestelmää ja sen toimintaa koskeva tutkimus. Komitea toimii Suomen immunologiayhdistyksen yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.immunologiayhdistys.fi

Kansainvälinen kumppani: SSI (Scandinavian Society of Immunology), IUIS (International Union of Immunological Sciences)

Kristallografian kansalliskomitea

Suomen kansallisen kristallografian komitean alaa on kristallografia eli kidetiede, joka tutkii kiteisen aineen erikoispiirteitä kuten kiderakennetta eli atomien kaukojärjestystä. Tieteenalana se liittyy niin kemiaan, geologiaan kuin fysiikkaankin.

Yhteystiedot: http://www.helsinki.fi/~xray_www/crystal/index.htm

Kansainväliset kumppanit: IUCr (International Union of Crystallography), ECA (European Crystallographic Association)

Kvartääritutkimuksen kansalliskomitea

Suomen kvartääritutkimuksen kansalliskomitean mielenkiinnon kohteena on monitieteinen kvartäärikauden tutkimus (viimeiset 2.6 miljoonaa vuotta). Ala tutkii ympäristössä ja ilmastossa tapahtuneita muutoksia.

Yhteystiedot: Sihteeri Emilia Kosonen, emilia.kosonen@helsinki.fi

Kansainvälinen kumppani: INQUA (International Union of Quarternary Research)

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kansalliskomitea

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan kansalliskomitean alaa on lääketieteellinen tekniikan ja fysiikan tutkimus sekä näiden ammatilliset käytänteet. Komitea toimii Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY) yhteydessä. Komiteassa on edustettuina jäseniä LFTY:stä ja Sairaalafyysikot ry:stä.

Yhteystiedot: http://www.lfty.fi/lfty.php

Kansainväliset kumppanit: IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering), EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science), IOMP (International Organization for Medical Physics), EFOMP (European Federation of Organisations in Medical Physics)

Litosfääritutkimuksen kansalliskomitea

Suomen kansallinen litosfäärikomitea koordinoi ja edesauttaa litosfäärirakenteen ja kehityksen tutkimusta. Litosfäärillä tarkoitetaan maan kivikehää eli maan kuoren ja vaipan ylintä osaa.

Yhteystiedot: http://www.seismo.helsinki.fi/ilp/index.html

Kansainvälinen kumppani: ILP (International Litosphere Program)

Maantieteen kansalliskomitea

Maantieteen kansainvälisen unionin Suomen kansalliskomitea edustaa maantieteen, talousmaantieteen ja aluetieteiden aloja.

Yhteystiedot: http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/IGU/

Kansainvälinen kumppani: IGU (International Geographical Union)

Maaperätieteiden kansalliskomitea

Suomen kansallisen IUSS-komitean alaa on maanperätieteet, joihin kuuluvat mm. maaperäeläintiede, maaperäfysiikka, maaperägeologia, maaperähydrologia, maaperägeokemia, maaperäbiologia, maaperäkemia, maamikrobiologia ja maan mineralogia. Maaperä on tärkeä luonnonvara erityisesti maanviljelyn, pohjaveden, kasvillisuuden sekä vesistöjen kannalta, mutta maaperä on vuorovaikutuksessa myös ilmakehän ja biosfäärin kanssa. Komitea toimii Suomen maaperätieteiden seuran yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.maapera.fi

Kansainvälinen kumppani: IUSS (International Union of Soil Sciences)

Matematiikan kansalliskomitea

Matematiikan kansallinen komitea toimii matematiikan alalla, mutta on myös läheisessä yhteydessä Matematiikan opetuksen toimikuntaan.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Prof. Antti Kupiainen, tel. +358 2 941 51460, sähköposti: antti.kupiainen@helsinki.fi

Kansainvälinen kumppani: IMU (International Mathematical Union)

Matematiikan opetuksen kansalliskomitea

Matematiikan opetuksen toimikunta edistää Suomessa tehtävää matematiikan opetuksen tutkimusta.

Yhteystiedot: Sihteeri Jussi Nieminen, jussi.nieminen@helsinki.fi

Kansainvälinen kumppani: ICMI (International Commission on Mathematical Instruction)

Mekaniikan kansalliskomitea

Suomen mekaniikan kansalliskomitea toimii teoreettisen ja sovelletun mekaniikan alalla. Mekaniikan tieteenalalla tutkitaan vuorovaikutuksia ja liikeilmiöitä.

Yhteystiedot: http://smkk.tkk.fi

Kansainvälinen kumppani: IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics)

Merentutkimuksen kansalliskomitea

Merentutkimuksen kansalliskomitea edustaa monitieteistä merentutkimusta ja komiteassa on edustus eri alojen kansallisista tieteellisistä seuroista ja kansalliskomiteoista.

Yhteystiedot:  Sihteeri Riitta Autio, riitta.autio@ymparisto.fi

Kansainvälinen kumppani: SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research)

Optiikan kansalliskomitea

Suomen optiikan kansalliskomitea toimii optisten tieteiden ja tekniikan alalla. Optiikka eli valo-oppi keskittyy tutkimaan valon käyttäytymistä ja ominaisuuksia sekä valon ja aineen vuorovaikutusta. Komitea on järjestäytynyt Photonics Finlandin, Suomen kansallisen fotoniikkaverkoston yhteyteen.

Yhteystiedot: http://www.photonics.fi

Kansainvälinen kumppani: ICO (International Commission for Optics)

Polaarialueiden tutkimuksen kansalliskomitea

Polaarialueiden tutkimuksen kansallinen komitean tarkoituksena on edistää polaarialueiden tutkimusta Suomessa sekä toimia kansainvälisten tieteellisten unionien neuvoston (ICSU) asettaman Etelämantereen tutkimuksen tieteellisen komitean (SCAR) sekä Kansainvälisen arktisen tieteen komitean (IASC) Suomen kansallisena komiteana. Komiteassa ovat edustettuina keskeisimmät alan tutkimusta edistävät tahot.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja, Paula Kankaanpää, Suomen Ympäristökeskus/Merikeskus s-sposti: paula.kankaanpaa@ymparisto.fi
Sihteeri Anne Raja-Hanhela, Projekti koordinaattori, Arktinen keskus, Lapin yliopisto s-posti: anne.raja-hanhela@ulapland.fi

Polaarialueiden tutkimuksen kansalliskomitean kotisivut

Kansainväliset kumppanit: SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), IASC (International Arctic Science Committee)

Psykologian kansalliskomitea

Suomen kansallisen IUPsys-komitean ala on psykologia. Se pyrkii kansainvälisen yhteistyön keinoin mm. kognitiivisen psykologian monitieteellisten projektien koordinoimiseen, tutkimusdatan varastoimiseen ja tieteellisen lukutaidon sekä tiedekasvatuksen edistämiseen.

Yhteystiedot: http://www.psykologia.fi/etusivu-sps

Kansainvälinen kumppani: IUPsys (International Union of Psychological Science)

Radiotieteen kansalliskomitea

Suomen radiotieteen kansalliskomitean aloja mm. ovat sähkömagneettinen metrologia, kentät ja aallot, radiokommunikaatiojärjestelmät ja signaalien käsittely, elektroniikka ja fotoniikka, sähkömagneettinen ympäristö ja häiriöt, aaltojen eteneminen ja kaukotunnistus, ionosfääriset radioaallot ja eteneminen, aallot ja plasma, radioastronomia sekä sähkömagneetiikka biologiassa ja lääketieteessä. Kansalliskomitea järjestää säännöllisesti kansalliset Radiotieteen päivät.

Yhteystiedot: http://www.ursi.fi

Kansainvälinen kumppani: URSI (Union Radio Scientifique Internationale, engl. International Union of Radio Science)

Ravitsemustieteen kansalliskomitea

Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea toimii ravitsemustieteen alan ja sen sovellusten piirissä. Komitea on järjestäytynyt Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen yhteyteen.

Yhteystiedot:  http://www.protsv.fi/sry/

Kansainväliset kumppanit: IUNS (International Union of Nutritional Sciences), FENS (Federation of European Nutrition Societies)

Sosiologian kansalliskomitea

Sosiologian kansalliskomitea toimii Westermarck-seuran yhteydessä.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Terhi-Anna Wilska, sihteeri Pekka Rantanen, pekka.j.rantanen@uta.fi

Kansainvälinen kumppani: ISA (International Sosiological Association).

Taloustieteen kansalliskomitea

Suomen taloustieteellisten yhdistysten yhteistyötoimikunta toimii taloustieteiden alalla.

Yhteystiedot: sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi

Kansainvälinen kumppani: IEA (International Economic Association), EEA (European Economic Association)

Tieteenfilosofian kansalliskomitea

Tieteenfilosofian kansalliskomitean alaa on tieteenfilosofia. Sen sisarkansalliskomitea on Tieteen ja teknologian historian kansalliskomitea.

Yhteystiedot: Sihteeri Inkeri Koskinen, sähköposti: inkeri.koskinen@helsinki.fi

Kansainvälinen kumppani: IUHPS/DLMPS (International Union of History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science)

Tieteen ja teknologian historian kansalliskomitea

Tieteen ja teknologian historian kansalliskomitean tehtävänä on edistää tieteen ja teknologian historian tutkimusta. Tieteen ja teknologian historian kansalliskomitean sisarkansalliskomitea on Tieteenfilosofian kansalliskomitea.

Yhteystiedot: Sihteeri sampsa.kaataja@ilry.fi

Kansainväliset kumppanit: IUHPS/DHST (International Union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science, and Technology)

Toksikologian kansalliskomitea

Suomen kansallisen toksikologian komitean alaa on toksikologia, kemikaalien ja fyysisten tekijöiden haitallisten (toksisten, myrkyllisten) vaikutusten tutkimista biologisissa systeemeissä. Tärkeä tavoite on tieteenalan hyödyntäminen kemikaalien turvallisuuden ja riskin arvioinnissa. Komitea toimii Suomen Toksikologiyhdistyksen yhteydessä.

Yhteystiedot: http://www.toksikologit.fi

Kansainväliset kumppanit: IUTOX (International Union of Toxicology), EUROTOX (European Societies of Toxicology)

Data-asiain kansalliskomitea

Data-asiain kansalliskomiteaa tuo yhteen data-alan suomalaisia toimijoita ja luo yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin.

Yhteystiedot: http://www.fcrd.fi

Kansainvälinen kumppani: CODATA (Committee on Data for Science and Technology)

Tähtitieteen kansalliskomitea

Suomen tähtitieteen kansalliskomitean alaa on tähtitiede ja alaan liittyvä tiedekasvatus.

Yhteystiedot: http://www.caelus.fi/kansalliskomitea/

Kansainvälinen kumppani: IAU (International Astronomical Union)