EASACin tuoreen raportin Decarbonisation of Transport mukaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ei nykyisellään tule saavuttamaan tasoa, joka tarvittaisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen kahteen asteeseen. EASAC antaa raportissa suosituksensa, joiden avulla liikenteen päästöjä voidaan pienentää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yksityisautoilun houkuttelevuutta on vähennettävä ja tuettava kävelyä, pyöräilyä, julkista liikennettä, autojen yhteiskäyttöä, etätyöskentelyä ja telekonferensseja. Julkisen liikenteen käyttöastetta tulisi nostaa, ja tukea Liikkuminen palveluna -operaattoreiden toimintamahdollisuuksia sekä julkisen liikenteen ICT-palveluiden kehittämistä. Tehokkaat ja luotettavat vaihdot, liityntäpysäköinti ja tiheät vuorovälit ovat keskeisiä tekijöitä julkisen liikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Rahtitavarankuljetusta tulee siirtää teiltä juniin ja laivoihin. Laivojen ja junien keskinäisiä yhteyksiä tulisi parantaa ja laiva- ja rautatiekuljetusten kapasiteettia lisätä pitkällä aikavälillä. Myös ylisuurten ajoneuvojen ja polttomoottorien myyntiä rajoittavaa sääntelyä tulisi kehittää. Sääntelyn lisäksi tarvitaan mielipidevaikuttamista, jolla vaikutetaan asenteisiin koskien isojen autojen houkuttelevuutta.

Raportin mukaan sähköliikennevälineiden levinneisyyttä markkinoilla tulee lisätä. Hybridisähköautojen akkujen kokoa olisi säänneltävä siten, että akussa tulee riittää virtaa 50-70 kilometrin ajomatkaan ilman polttomoottorin käyttöä. Myös hiilineutraalien akkujen kehittämistä ja valmistamista EU:ssa tulisi tukea.

Sähköntuotannossa on tuettava vähähiilisiä vaihtoehtoja. Vähähiilisen sähköntuotannon lisäyksen tulisi olla suurempi kuin sähkönkulutuksen kasvu liikenteessä, vetypolttoaineiden tuotannossa ja teollisuus- ja rakennusalalla. Sähkömarkkinoiden sääntelyä tulisi kehittää ja mukauttaa tukemaan sähköisten akkujen ja älykkäiden sähköverkkojen synergiaa.

Lisäksi biopolttoaineiden käytön ohjeistusta on selkeytettävä ja polttoaineiden kestävyyskriteereitä on kehitettävä. Myös synteettisten polttoaineiden kehittämiseen suunnattuja resursseja tulisi lisätä.

Kaiken kaikkiaan päästöjen vähentäminen edellyttää raportin mukaan pitkän aikavälin poliittisia sitoumuksia. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan EASACin verkkosivuilla.

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon. Suomen Tiedeakatemiat on EASACin suomalainen jäsen.