Euroopan komission tiedeneuvonantajien korkean tason ryhmä on vastannut raportissaan EU-komissaari Andrus Ansipin pyyntöön arvioida kyberturvallisuutta digitaalisen yhteismarkkinan näkökulmasta.

Kyberturvallisuus on ollut jo pitkään yksi keskeisiä huolenaiheita politiikassa ja liike-elämässä. EU:n digitaalinen yhteismarkkina asettaa uudistamispaineita EU:n vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategialle. EU:n digitaalisen yhteismarkkinan on arvioitu kasvattavan toteutuessaan EU-alueen bruttokansantuotetta vuodessa jopa 415 miljardilla eurolla. Digitaalisen yhteismarkkinan luomisen kiireellisyydelle on poliittista painetta, sillä monet Aasian maat ovat nousseet haastamaan Euroopan edelläkävijämaita.

Euroopan komissiolle tiedeneuvonantoa tuottavan SAM:in (Scientific Advice Mechanism) elin HLG (High Level Group) on muotoillut kymmenen suositusta, joiden avulla pyritään luomaan pohja vahvalle ja kasvavalle digitaaliselle yhteismarkkinalle, jossa turvallisuus, innovaatiot, osallistuminen ja valinnanvapaus kulkevat käsi kädessä eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien kanssa.

Raportin suosituksista painotetaan kyberturvallisuuden huomioon ottamista salausteknisten standardien, tietoteknisten järjestelmien ja laitteistojen suunnittelussa sekä tarvetta alan koulutukselle ja yksityisyyden suojan turvaavalle sääntelylle.

  • On huolehdittava siitä, ettei ohjelmistojen haavoittuvuus lisäänny tuotteiden vanhetessa.
  • Yksityisyyden suojan turvaamiseksi digitaalisten identiteettien hallinnan tulee olla kontekstisidonnaista ja perustua henkilöllisyyden sijaan tunnistettaviin ominaisuuksiin.
  • Yksityisyyden suojan turvaamiseksi digitaalisten identiteettien hallinnan tulee perustua tunnistettaviin ominaisuuksiin eikä henkilöllisyyteen. Samalla koulutusta on lisättävä tietoisuuden lisäämiseksi kyberturvallisuudesta.

Koko raportti ladattavissa täältä

SAM:in HLG:lle antaa apua eurooppalaisten tiedeakatemioiden SAPEA-hanke.