”Euroopan unionin energiapolitiikassa tulee nykyistä paremmin varautua sähkön varastoinnin tuottamaan lisäarvoon samoin kuin sen rajoitteisiin”, todetaan tuoreessa EASAC:n (European Academies’ Science Advisory Council) raportissa.

Raportin mukaan ns. energiaunioni-politiikassa tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota sähkön varastointiin. Tällä hetkellä politiikkatoimin tuetaan sähkön varastoinnin kanssa kilpailevia investointeja sähköverkkojen siirtolinjoihin ja kysyntäjoustoihin. Sähkön varastointi on nostettu esille vasta marraskuussa 2016 julkistetussa Euroopan komission toimenpidepaketissa ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille – Euroopan kasvupotentiaalin hyödyntäminen”.

Raportti pureutuu erityisesti kahteen suuntaukseen, jotka tulee ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden neuvotellessa toimenpidepaketin viimeistelystä:

1)    Tarjonnaltaan vaihteleva uusiutuviin energianlähteisiin perustuva sähköntuotanto lisääntyy jatkuvasti. Sähkönsiirto- ja jakeluverkkoihin voidaan lyhytaikaisen joustavuuden parantamiseksi lisätä uusia kilpailevia varastointijärjestelmiä muiden joustavuuksien rinnalle (siirtolinjojen lisääntyvä käyttö, kulutusjoustot ja tuuli/aurinkosähkön tuotannon rajoittaminen tarpeen mukaan).

2)    Jakeluverkkoon liitetään yhä useampia pieniä sähkövarastoja yksityistalouksiin hankittavien aurinkopaneeli- ja akkujärjestelmien yleistyessä. Vuodesta 2013 alkaen Euroopassa on asennettu yli 40 000 pientä aurinkovoima ja akku -yhdistelmää. Kiinnostus on lisääntynyt myös sähköautojenm akkujen käyttöön oman sähkönkulutuksen ja tuottamisen tasapainottajana.

Sähkön varastointiin liittyy useita mahdollisia lisäarvon lähteitä mutta myös teknisiä rajoitteita. EU:n päätöksentekijöiden tulisi ottaa nämä huomioon pyrkiessään takaamaan kuluttajille luotettava sähköntarjonta edullisimpaan mahdolliseen hintaan:

  • Sähkön varastointikulut ovat laskussa. Varastot voivat tällöin tuoda lisäarvoa sähköverkkoihin mm. tarjoamalla säätövoimaa, tehoreserviä ja siirtokapasiteettia. Varastointi on erityisen hyödyllistä eristetyissä systeemeissä kuten saarilla, kaukaisissa kohteissa ja mikroverkoissa.
  • Sähkövarastot eivät toistaiseksi riitä korvaamaan sähköntuotannon varavoiman tarvetta, ja kausivarastoihin soveltuvat teknologiat ovat vielä kalliita.
  • EU:n sähkömarkkinarakennetta on tärkeää päivittää tuottamaan hintasignaaleja, jotka tukevat investointeja siirto- ja jakeluverkon kustannustehokkaisiin joustovaihtoehtoihin. Tämä vaatii suunnitelmien ja ehtojen läpinäkyvyyttä sekä entistä älykkäämpien mittareiden kehittämistä.

Sähkön varastoinnin ja muiden joustomahdollisuuksien kokonaisvaltaista suunnittelua varten tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja yhdistelevä politiikkakehikko, jossa otetaan huomioon mm. sähkömarkkinoiden rakenne, teknologiainvestoinnit sekä kuluttajien ja tuottajien sitouttaminen käytäntöihin ja sääntelyyn.

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon. Tiedeakatemiain neuvottelukunta (TANK) on EASAC:in suomalainen jäsen.

Raportin suomalainen julkaisutapahtuma järjestetään 30.8.2017 klo 15-17 osoitteessa Kirja & Kahvi, Vuorikatu 7, Kaisa-talo, Helsinki. Tervetuloa!

Lataa koko raportti täältä.