EASAC:in tuoreet kiertotalousraportit julkistetaan 30. 11. 2016 Brysselissä. Lehdistötiedotteessa kerrotaan raporttien keskeisistä löydöksistä. Suomenkielinen tiivistelmä alla:

easac_logo

Indikaattorit ja “kriittiset materiaalit” EU:n strategian koetinkivinä

 EU:n on muodostettava kiertotalouden barometri tarkasti valituista edistymisen ja “kriittisten materiaalien” indikaattoreista, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa ympäristökuorman pienentämiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn lisäämiseksi. EASAC:in (European Academies Science Advisory Council) julkaisemat raportit “Indicators for a Circular Economy” ja “Priorities for Critical Materials in the Circular Economy” keskittyvät EU:n kiertotalousstrategian keskeisiin haasteisiin.

 Kiertotalouden indikaattorit: et voi hallita sitä, mitä et mittaa 

Euroopan komissio on parhaillaan kehittämässä kiertotalousbarometria, jonka rakentamisen tueksi “Indicators for a Circular Economy” -raportti toteaa:

·       Materiaali-indikaattorit ovat yhtä tärkeitä kuin energiaa tarkastelevat indikaattorit, ja veden tulee kuulua kiertotalouden indikaattoreihin.

·       Indikaattorien on tuotettava julkista tietoa kiertotalouden taloudellisista vaikutuksista ja lisättävä tietoisuutta EU:n tuotannon ja kulutuksen maailmanlaajuisista vaikutuksista.

·       EU:n tulee harkita kierrätyksen ja uudelleenkäytön yhdistelmämittaria arvioidakseen jäsenvaltioidensa edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa.

 Kriittiset raaka-aineet: Kriittisiä kiertotaloudelle

EASAC huomauttaa, että kriittisten raaka-aineiden geologiseen jakautumiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Raportissa “Priorities for Critical Materials in the Circular Economy” tarkastellaan sekä kriittisten materiaalien tuotannon lisäämismahdollisuuksia että näiden kierrätysasteen nostamista. Analyysissa nousevat esille seuraavat huomiot:

·       EU:n tulee siirtyä tuotekeskeiseen keräys- ja kierrätyspolitiikkaan, jossa elinkaarensa lopussa olevien tuotteiden komponentit tunnetaan ja eritellään.

·       Tuotteiden suunnitellussa tulee välttää kierrättämistä haittaavia ratkaisuja, kuten yhteisesti kierrätettäviksi sopimattomia metalliyhdistelmiä.

·       Tuotekeskeisen lähestymistavan tulee ratkaista nykyinen materiaalien matalan talteenoton ongelma. On varmistettava, että karkeatasoinen lajittelu ja kierrätyksen välttäminen eivät ole yrityksille halvimpia vaihtoehtoja.

·       Tehokkaan kierrätysteknologian kehittäminen saattaa vaatia merkittäviä investointeja. Tästä syystä kiertotalouspolitiikan tulee luoda yrityksille kannustimia kiertotalouden kehittämiseksi.

 

-European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon.

-Tiedeakatemiain neuvottelukunta on EASAC:in suomalainen jäsen.