Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Dess uppgift är att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamhet samt att främja vetenskapens inflytande.

Från vänster till höger: Krista Varantola, Carl G. Gahmberg, Pekka Aula, Markku Leskelä, Olavi Nevanlinna, Fred Karlsson, Åsa Lindberg, Panu Nykänen.

Sammansättning 2017-2019

Ordförande Professor Olavi Nevanlinna
Vice ordförande Professor Fred Karlsson
Medlemmar Professor Pekka Aula
Professor Carl G. Gahmberg
Professor Markku Leskelä
Docent Åsa Lindberg
Docent Panu Nykänen
Kansler emerita Krista Varantola

Till Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland hör åtta medlemmar. Av medlemmarna är två utsedda av Finska Vetenskapsakademin och två av Finska Vetenskaps-Societeten. Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utser vardera en medlem. Dessutom hör två medlemmar utsedda av Vetenskapliga samfundens delegation till delegationen.

Delegationens mandatperiod är tre år.

Vetenskapsakademierna

Finlands fyra vetenskapsakademier är en del av det internationella systemet med vetenskapsakademier. Vetenskapsakademierna representerar oberoende högklassig forskning, och till medlem i dem kallas en begränsad mängd personer på basis av vetenskapliga meriter.

Vetenskapsakademierna främjar fri forskning och vetenskaplig debatt bl.a. genom att organisera seminarier, utdela stipendier och producera vetenskapsbaserade publikationer.

Finska Vetenskaps-Societeten är en tvåspråkig akademi för alla vetenskapsgrenar.

http://www.scientiarum.fi

Finska Vetenskapsakademin är en allmänvetenskaplig sammanhållande organisation.

http://www.acadsci.fi/

Akademins för Tekniska Vetenskaper uppgift är att främja de teknisk-vetenskapliga och ekonomiska områdens forskning och resultatens användarbarhet.

http://www.ttatv.fi/

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland är en svenskspråkig teknisk-vetenskaplig akademi.

http://www.stvif.fi/