Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus on kokouksessaan 2.12.2014 vahvistanut Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kokouksessaan 10.11.2014 hyväksymän johtosäännön.

1§ Tiedeakatemiain neuvottelukunnan tehtävät

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja vastaa eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toiminnan koordinoinnista.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta:

  • edistää tiedeakatemioiden yhteistoimintaa
  • edistää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä
  • hoitaa suhteita kansainvälisiin tieteellisiin järjestöihin
  • koordinoi eri tieteenaloja edustavien ICSU:n kansalliskomiteoiden toimintaa ja tukee sitä taloudellisesti
  • toimii tieteen asiantuntijaelimenä, tieteen välittäjänä ja solmukohtana
  • edistää tutkimustiedon käyttöä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

2 § Kokoonpano

Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä: kaksi Suomalaisen Tiedeakatemian nimeämää jäsentä, kaksi Suomen Tiedeseuran nimeämää jäsentä sekä yksi Teknillisten Tieteiden Akatemian ja yksi Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlandin nimeämä jäsen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu kaksi TSV:n nimeämää jäsentä, joiden tulee olla jonkin tiedeakatemian jäseniä. Jäsenyys TSV:n hallituksessa ei ole ehto Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan nimeämiselle.

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan nimittää TSV:n hallitus tiedeakatemioiden esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenellä voi pääsääntöisesti olla enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin. Toimikausista päätettäessä on kuitenkin huolehdittava neuvottelukunnan toiminnan sujuvasta jatkuvuudesta.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii pääsihteeri.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme neuvottelukunnan jäsentä pyytää sitä kirjallisesti.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on läsnä.

Päätökset neuvottelukunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua ja kulloinkin erikseen määrättäviä tehtäviä varten työryhmiä.

3 § Henkilökunta

Tehtävien hoitoa varten Tiedeakatemiain neuvottelukunnalla on tarvittava henkilökunta, joka palkataan osana TSV:n talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa.

4 § Talous

Valtuuskunnan hallitus vahvistaa Tiedeakatemiain neuvottelukunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion. Varsinaisen hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle tekee TSV neuvottelukunnan esityksestä. Neuvottelukunnan käytännön taloushallinto hoidetaan TSV:n toimistossa.

5 § Yhteistyö Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa

Tiedeakatemiain neuvottelukunnan ja TSV:n välistä yhteistyötä muilta osin täsmennetään sopimuksella.